קידום היצירה הקולנועית ביהודה, שומרון ובקעת הירדן

קרן קולנוע שומרון הוא יוזמה חדשה במסגרת עדכון מבחני התמיכה לשנת 2019 של משרד התרבות, אשר הכיר בתחום תמיכה חדש – תמיכה במוסדות אשר מסייעים בהפקה של סרטים המתקיימים בעיקרם באזורי הפריפריה הגיאוגרפית או אשר יוצריהם/ן הם תושבי האזור.

מטרת הקרן לפתח תעשייה מקומית בתחומי הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה, באזור יהודה ושומרון. בבסיס יוזמה זו, עומדת תפישה הרואה חשיבות בהעצמת הנראות והייצוג של הפריפריה על המסך ובפיתוח שיח תרבותי ומקצועי בין היוצרים המתגוררים באזורים אלה לבין תעשיית הקולנוע הישראלית הענפה הפועלת במרכז, פעילות המיזם תכלול קידום יוצרים המתגוררים באזור לצד עידוד יוצרים מהמרכז לשאוב השראה ולעסוק בסיפורה הייחודי של הפריפריה.

מטרת הקרן

• עידוד הקולנוע הישראלי, תוך הקפדה על חירות היצירה והביטוי החיוניים
לקיומה של אמנות בכלל ואמנות הקולנוע בפרט, פיתוח צביון תרבותי מקורי
ישראלי ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות
הרווחות בה ולערכיה, מתוך אמונה כי דרך הקולנוע ניתן לגעת בכל חלקי
האוכלוסייה.
• עידוד היצירה בקרב יוצרים מיהודה ושומרון, במטרה לאפשר ביטוי לחלקים אלו
בחברה הישראלית שלרוב אינם מקבלים חשיפה רבה.
• עידוד יוצרים מכל הארץ לשאוב השראה ולעסוק בסיפורה הייחודי של
הפריפריה.
• סיוע לסרטים של יוצרים עפ"י אמות מידה של כשרון, איכות, והעמקה בתחום
הקולנוע במטרה לתרום לקולנוע ישראלי איכותי.

צוות קרן קולנוע שומרון

crew

אסתר אלוש

מנכ"לית הקרן

crew

מרדכי ורדי

מנהל אמנותי

crew

שירה איגל

מנהלת הפקות

crew

אורן רייך

יועץ הפקות

כללי עבודת המוסד

• המיזם יסייע לבקשות תמיכה בסרטים של יוצרים שמלאו להם 18 שנים לפחות.
• מגיש בקשת התמיכה למיזם יהיה אך ורק היוצר בעל הזכויות המלאות בהפקת
הסרט.
• זכאים/ות להגיש בקשות לקרן יוצרים/ות העונים/ות על אמות המידה הכלולות במבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב התשמ"ה- 1985 ושנחתמו ביום 7.2.2019; והעומדים בכללים אשר נקבעו לצורך הפקת סרט ישראלי עפ"י חוק הקולנוע תשנ"ט - 1999 וכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"א -2001 (לרבות סעיף 2 לכללים) וכפי שישונו מעת לעת.
• חברי הנהלת הקרן, הוועד המנהל ועובדי מרכז קהילתי שומרון אינם רשאים להגיש הצעה שהם מעורבים בהפקתה, אלא אם יסיימו את עבודתם לפחות שנה טרם הגשת ההצעה.
• לקטורים/ות ויועצים/ות אמנותיים אינם/ן רשאים/ות להגיש בקשות להשקעת הקרן בשנת התקציב של מינויים בפועל וכהונתם/ן כלקטורים/ות בקרן.
• צוות הקרן אינו רשאי לפנות בבקשה להשקעה.
• על הסרט המוגש במסגרת בקשת תמיכה לענות על אמות המידה הכלולות
במבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור
בתחום הקולנוע, בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב התשמ"ה- ;1985 ובכפוף לכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה;2005- בכפוף להוראות הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק הקולנוע התשנ"ט;1999- בכפוף להוראות הדין הכלולות בחוק זכויות יוצרים התשס"ח;2007- בכפוף להוראות
הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק יסודות התקציב (תיקון מס' )40 התשע"א- ;2011 או בכפוף לחוקים, תקנות, מבחנים, כללים ונהלים אשר יבואו במקום
החוקים, התקנות, המבחנים, הכללים והנהלים הנ"ל.
• מגישי בקשות תמיכה בסרטים רשאים להגיש בקשות לתמיכה, על פי כללי
המיזם ונהליו ובהתאם למטרותיו, במסלולים השונים כפי שייקבעו על ידי הנהלת המיזם, בהפקות סרטים, בהשלמות הפקת סרטים, ופיתוח תסריטים בתחומים
הבאים:
(א) סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא: סרטים ישראליים באורך של למעלה מ60- דקות, המיועדים להקרנה בבית קולנוע, ובכלל זה סרטים ישראליים עלילתיים באורך
מלא באנימציה.
(ב) סרטי תעודה: סרטי תעודה וסרטי תעודה מורכבים, כהגדרתם בסעיף 17 לכללי
התקשורת, ובכלל זה סרטי תעודה באנימציה.
(ג) סרטים ישראלי קצרים: סרט ישראלי שהוא סרט עלילתי, לרבות דרמה או אנימציה
ולמעט סרט סטודנטים, באורך של עד 60 דקות, ומיועד, בין היתר, להקרנה בבית קולנוע;
• תמיכת המיזם בעד סיוע לסרט מסוים לא תעלה על 80% מעלות הפקתו
• לא תינתן תמיכה לסרט שמוסד אחר הנתמך על ידי משרד התרבות והספורט
העניק לו תמיכה באותו תחום
• עותק אחד לפחות, מכל סרט שהופק בתמיכת המיזם, יועבר לשימור בארכיון,
למטרות מחקר ושימוש ציבורי, ובלבד שהוא מוסד העומד במבחני תחום ט' של
המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור
בתחום הקולנוע.
• סרט המופק בסיוע המיזם יציין את תמיכת המיזם, ואת תמיכת משרד התרבות
והספורט, הניתנת על פי המלצת המועצה לקולנוע; ציון כאמור יופיע בכותרות הפתיחה ובכותרות הסיום של הסרט וייכללו בו המיזם, המשרד והמועצה, בצירוף סמליל המיזם, סמליל משרד התרבות והספורט וסמליל המועצה, בנוסחים כפי
שיסופקו על ידי המיזם, ולפי הנחיות המיזם.
• סרט ישראלי שהופק בסיוע המיזם, יוצג כסרט ישראלי בכל הקרנה פומבית שלו
בארץ או בחוץ לארץ, לרבות בפרסומים רשמיים או שיווקיים נלווים, בדרך המקובלת לעניין זה; למען הסר ספק, אין באמור כדי למנוע הצגת סרט שהוכר כסרט ישראלי על פי תקנות הקולנוע, כסרט שהופק במשותף בין מפיק ישראלי
למפיק זר (קופרודוקציה בין–לאומית.)

נוהל הגשת הבקשה:
מגישי בקשות תמיכה בכל התחומים ,יגישו את הצעתם לקרן בהגשה מקוונת (דיגיטלית) בשפה העברית, דרך אתר האינטרנט של קרן קולנוע שומרון בכתובת
www.shomron-cinema.org.il

חברי הוועד המנהל

אתי ארזי לרנר (החל מ 2019)
יוסי פינץ (החל מ 2019)
הרב יוסף פורת (החל מ 2019)
שלה גמליאל (החל מ 2019)
אליסף פרשן (החל מ 2019)
ד"ר יחיאל שבי (החל מ 2019)
צבי שטאובר (החל מ 2019)
דוד העברי (החל מ 2019)
נדיבה פרלמוטר (החל מ 2019)
נילי מרציאנו (החל מ 2019)
שמואל אדלמן (החל מ 2020)
חן גלון-קליין (החל מ 2020)

נוהל לבחינת בקשות ולעבודת הלקטורים

שלב א':
1. המיזם יפרסם הזמנות להגשת בקשות לסיוע להפקת סרטים, לפיתוח תסריטים
ולהשלמת הפקת סרטים באתר האינטרנט של המיזם. פרסום ההזמנה יהיה לפחות
חודש ימים לפני המועד האחרון להגשת בקשות לסיוע. ההזמנות להגשת בקשות
כאמור יהיו פתוחות לכל.
2. בכל סבב של בחינת בקשות לסיוע, כל תסריט ייבחן בידי שלושה לקטורים
לפחות, ובכל מקרה הרכב הלקטורים בכל סבב כאמור יהיה אי-זוגי. לקטורים יועסקו
מקרב מאגר הלקטורים של משרד התרבות והספורט, ככל שיהיה מאגר כזה.
3. המיזם יעביר לבחינת הלקטורים תסריט בלא ציון שם המבקש )תסריטאי, במאי או
מפיק(. על כן חל איסור מוחלט על הגשת בקשות לתמיכה אשר מופיעים במסמכיהן
או בחומרי הצפייה המצורפים להן, בכל מקום שהוא, שם
המבקש, התסריטאי, הבמאי או המפיק )פרט למסמך טופס הבקשה המקוון
ולמסמכי קורות החיים, להצהרה על זכויות בפרוייקט ולהצהרה על ההגשות
הקודמות, שיוותרו בידי המיזם ולא יועברו לקריאת הלקטורים(. בקשת תמיכה
שתוגש תוך הפרת כלל זה עלולה להיפסל על הסף, ללא נימוק נוסף.
4. חובתו של לקטור להגיש למיזם חוות דעת מפורטת ומנומקת לגבי בקשה לסיוע
שנבחנה על ידו . הטפסים שימולאו על ידי הלקטורים והמדרג לפיו תדורג הבקשה
יהיו בהתאם לטפסים לדוגמה במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות
והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע.

שלב ב':
1. המלצות הלקטורים יועברו לועדה מייעצת, בה יהיו חברים מנהלת המיזם ו המנהל
האמנותי.
2. הועדה המייעצת תדון בבקשות התמיכה ובהמלצות הלקטורים, ותמליץ על תמיכה
בהפקת סרטים ו בפיתוח תסריטים וסרטים. המלצות הועדה המייעצת, לתמיכות
בסרטים ולסכומי התמיכה בסרטים , יהיו לאור המלצות הלקטורים ובהתאם לניקוד
שהעניקה הועדה על פי אמות המידה הנ"ל לכל בקשת תמיכה

שלב ג':
1. המלצות הועדה המייעצת יועברו לאישור הועד המנהל של המיזם.
2. הועד המנהל הוא הגורם המוסמך במיזם המחליט על רשימת התסריטים שיקבלו
סיוע לאור המלצות הלקטורים.

כללי:
1. פרק זמן מרבי לבחינת בקשות לסיוע ולקבלת החלטה לגביהן לא יעלה על
ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשת בקשות אם נקבע מועד כאמור.
2. המיזם יעביר למבקש בקשת תמיכה, לאחר קבלת החלטה בבקשה לסיוע, מענה
כתוב ומנומק, בצירוף חוות הדעת של הלקטורים בלא ציון שמם. המענה יועבר
לכתובת הדוא"ל שנמסרה למיזם בבקשת התמיכה. באחריות המבקש לוודא כי
תיבת הדוא"ל פעילה וזמינה, וכי מסננים למיניהם לא מונעים את קבלת תכתובות
והודעות הדוא"ל מהמיזם.
3. כהונתם של הלקטורים מוגבלת לתקופה שלא תעלה על שנתיים, ולא יותר
מכהונה אחת ברציפות במיזם; לעניין זה, העדר רציפות תיחשב הפסקה בכהונת
הלקטור שמשכה כמשך הכהונה האחרונה שלו במיזם.
4. זכותו של יוצר להגיש למיזם 3 פעמים בקשה לסיוע לגבי אותו סרט, ובמקרה כזה
תידון כל בקשה על ידי צוות לקטורים אחר.
5. המיזם לא יעניק סיוע לסרט אם רוב הלקטורים שבחנו את הבקשה לסיוע
שהוגשה לגביו , המליצו שלא לתמוך בו .
6. יוצר שבקשתו לסיוע נדחתה לאחר שלושה סבבים כאמור יהיה זכאי להגיש
למיזם השגה; ההשגה תידון לפני ועדה של המיזם שתורכב משלושה
חברים: שניים מקרב חברי הוועד המנהל של המיזם ונציג ציבור. המלצות הועדה
לבדיקת ההשגות יועברו להחלטת הנהלת המיזם

סיכום 2019

לקטורים שהועסקו בקרן בשנת 2019

השקעות הקרן בשנת 2019

סה"כ הצעות שהוגשו לקרן לשנת 2019

לייזי שפירא, עינת קאפח, אודי ליאון, שמואל אדלמן, אמונה לנדסברג, רויטל שטרן,
שלומי צ'רקה

מחוץ לגדר עלילתי 35,000
אהבה משוגעת עלילתי 35,000
שטחים אפורים עלילתי 35,000
מחנה קיץ עלילתי 35,000
פסיעות בחול עלילתי 35,000
להביא את דילן (לתקוע) עלילתי 35,000
עבריות עלילתי 35,000
הלוחמת היהודיה מחברון עלילתי 35,000
רוח צפונית עלילתי 60,000
קונטאקט עלילתי 60,000
מצפות תיעודי 60,000
איתמר כמשל תיעודי 120,000
בולקה תיעודי 130,000
להציל את
העדה תיעודי 100,000
חומש תיעודי 150,000
מיס טרור תיעודי 150,000
יהודה לויכטר
ותולדות אחרית
הימים תיעודי 120,000
המוסך תיעודי 100,000
קלף מחוק עלילתי 620,000
באמצע החיים עלילתי 700,000
ביצת הפתעה עלילתי 150,000
קרב אויר עלילתי 750,000

סוגות הסרטים בהם הוגשה
בקשה בשנת 2019
הבקשות שנדחו הבקשות שאושרו
תיעודי 22 8
עלילתי 61 13
אנימציה 0 0

סיכום 2020

לקטורים שהועסקו בקרן בשנת 2020

השקעות הקרן בשנת 2020

סה"כ הצעות שהוגשו לקרן בשנת 2020

מני אליאס, רומן שומנוב, רויטל שטרן, הדר פרידליך, גולן רייז, רינת אקשטיין, אייל צרפתי, אמונה לנדסברג, ארז תדמור

סיכום 2021

לקטורים שהועסקו בקרן בשנת 2021

השקעות הקרן בשנת 2021

סה"כ הצעות שהוגשו בשנת 2021

אודי ליאון, רביטל בללי, הדר פרידליך, לייזי שפירא, אלחי סולומון, עינת קפאח, אושרה שוורץ, איתי עקירב, מרילין וניג, מתן שוורץ

ש.ג 160,000
להביא את דילן לתקוע 600,000
מרגלים מבית 150,000
אלישבע 150,000
עקרות עם ילדים 150,000
האחד והיחיד שלי 500,000
לראות את הקול 120,000
שופינג של הלייף 250,000
המאמנת 20,000
אבי הבדואים 20,000
הלוי- יה 20,000
עולה מן המדבר 20,000
מרים אשת
החלומות 20,000
החווה 20,000
המציל 20,000
הקב"ט 20,000
ליאורה ויהודה 20,000
המתנחל הערבי 20,000
האלוגריתם 35,000
ישראעיל 70,000
שטח A 35,000
האסלם האמיתי 60,000
ילדי המרפסות 60,000
בתיה 35,000
באר לחיי רואי 25,000
בן האדמה 60,000
הילד השלושה עשר 60,000
גרוטראלי 60,000
הטרמפיסט 35,000
הקצינים 15,000
אי של שפיות 35,000
הרכב מנצח 5,000
המגרש 5,000
בן דוד 35,000
שבח לאל 30,000
להציל את העדה 50,000
ביצת הפתעה 30,000
פול ספיד 300,000
באמצע החיים 116,000

סה"כ הצעות שהוגשו לקרן בכל התחומים בשנת 2021: 139
סה"כ הגשות שזכו להשקעה בשנת 2021: 34

סיכום 2022

לקטורים שהועסקו בקרן בשנת 2022

השקעות הקרן בשנת 2022

סה"כ הצעות שהוגשו לקרן בשנת 2022

אלקי הירשברג, אודי ליאון, תמר בן ברוך, שלום הגר, ענבר נמדר, חגי ארד, איל חלפון, איתי עקירב, רביטל בללי

בעקבות הרב אושר פרוינד ₪60,000
ההתנתקות השקטה ₪35,000
מועצת יש"ע ₪35,000
אהובתו של עולה הגרדום ₪35,000
מתנחלת ₪35,000
אומרים שהיה פה ₪35,000
כשנבין נגדל ₪25,000
בארץ אהבתי ₪60,000
המנתקים ₪200,000
לישון עם הס.ס ₪100,000
שורת המתנדבים ₪100,000
מלאכי ₪200,000
שם בדוי אשרף מרוואן ₪100,000
שיבוא ₪100,000
סיפור של יעל בן יעקב ₪60,000
אבי הבדואים ₪20,000
באמצע החיים ₪100,000
הגבאי ₪15,000
האחד והיחיד שלי ₪130,000
להביא את דילן לתקוע ₪550,000
מקווה ₪140,000
שטינקר ₪140,000
הזקן והגמל ₪170,000
עבודת קודש ₪15,000
מעצר בית ₪180,000
מחוץ לגדר ₪600,000
שיבוא ₪50,000
יהודה לויכטר ותולדות אחרית הימים ₪75,000
לראות את הקול ₪60,000
ידיים מלאות ₪60,000

סה"כ הצעות שהוגשו לקרן בכל המסלולים בשנת 2022: 147
סה"כ הצעות שקיבלו תמיכה בשנת 2022: 30

סיכום 2023

לקטורים שהועסקו בקרן בשנת 2023

השקעות הקרן בשנת 2023

סה"כ הצעות שהוגשו לקרן בשנת 2023

הדר פרידליך, רון פוגל, תמר בן ברוך, עינת קפאח, לייזי שפירא, רינת שטקל-אקשטיין, חורחה גורביץ, רויטל שטרן, חגי ארד, רון עפר, דנה הכהן.

המשחק של נילי בלאק - 120,000 ש"ח
מבצע 1+1 - 150,000 ש"ח
תפוח - 140,000 ש"ח
פרוצדורה - 140,000 ש"ח
פלברה - 20,000 ש"ח
התיאטרון היהודי של איילושק'ה - 35,000 ש"ח
מתחת להרי החדשות - 50,000 ש"ח
ספינר - 120,000 ש"ח
בין אור לחושך - 140,000 ש"ח
דרך הנשר - 163,000 ש"ח
אחים - 15,000 ש"ח
המקדונית האחרונה - 50,000 ש"ח
בולקה (צייד הקברים) - 70,000 ש"ח
למה אתה כזה אוטיסט - 50,000 ש"ח
בעצב תלדי - 60,000 ש"ח
יהושע בן מנשה - 35,000 ש"ח
חבורת הלפיד וילדת העתיד - 35,000 ש"ח
מחוץ לגדר - 600,000 ש"ח
האחד איננו - 20,000 ש"ח
ללדת בלעדיך 20,000 ש"ח
אין כאן גדרות - 30,000 ש"ח
קרב אוויר - 300,000 ש"ח
אמצע החיים - 400,000 ש"ח

סה"כ הצעות שהוגשו לקרן בכל המסלולים בשנת 2023: 134
סה"כ הצעות שקיבלו תמיכה בשנת 2023: 23

חזור למעלה